Oto najważniejsze informacje o nas:

 

Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia” istnieje od 2002 r. Prowadzi działalność w regionie słupskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. W trakcie tego stosunkowo krótkiego okresu istnienia Stowarzyszenie było partnerem Parku w projekcie „Czynna ochrona terenów bagiennych” współfinansowanym przez Fundację EkoFundusz i WFOŚiGW w Gdańsku (członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w realizacji projektu), aktywnie włączyło się również w wieloletni projekt ochrony dorzecza Słupi w okresie tarła ryb wędrownych: troci i łososia. Polega on w głównej mierze na szeroko zakrojonej akcji prewencyjnej realizowanej razem z różnymi instytucjami, polegającej na patrolach antykłusowniczych oraz na różnorodnych formach edukacji ekologicznej miejscowego społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży.

We współpracy z Parkiem Krajobrazowym "Dolina Słupi" realizowany był też duży projekt "Ochrona naturalnego tarła łososia atlantyckiego i troci wędrownej w dorzeczu Słupi". W części realizowanej przez Stowarzyszenie, a finansowanej głównie przez GEF (46 696 USD) - m. in. wybudowano pierwsze w Polsce tarliska ryb łososiowatych oraz zrealizowano film o dorzeczu Słupi „Rzeka powrotów”.

W 2003 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację długofalowego programu czynnej ochrony płazów na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Przy wsparciu WFOŚiGW wykonano inwentaryzację i waloryzację godowisk płazów na terenie Parku oraz określono ich skład gatunkowy. Na podstawie dokonanej  waloryzacji płazów wytypowano obiekty do ochrony czynnej. Na ochronę czynną pozyskano środki z GEF/SGP na kwotę 34 192 USD. W ramach umowy wykonano czyszczenie i pogłębianie śródpolnych oczek wodnych, odtworzono śródleśne stawy oraz przeprowadzono akcję edukacyjną.

We współpracy z Przedsiębiorstwem Wywozu Nieczystości "KING" realizowany jest program "Daj swoim odpadom drugie życie - przyłącz się do selektywnej zbiórki odpadów" polegający na zbiórce zużytych leków, baterii itp. w szkołach i aptekach.

Ponadto jednym z celów działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie edukacji ekologicznej. Ten cel realizowany jest głównie poprzez realizację różnego rodzaju imprez i konkursów ekologicznych. Jedną z nich jest Ekorajd (ekologiczny rajd na orientację), nad organizacją którego Stowarzyszenie objęło honorowy patronat. Organizację w/w imprezy i zmianę jej charakteru z lokalnego na wojewódzki zaplanowano w oparciu o projekt, który złożony został w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w grudniu 2003 roku.

Pozyskiwanie środków

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez pozyskiwanie środków z różnych źródeł, w tym przede wszystkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego. Finansowo działalność Stowarzyszenia wspierają również instytucje bezpośrednio związane z realizacją różnych programów przyrodniczych (Nadleśnictwa, lokalne samorządy, lokalne przedsiębiorstwa, itp.). Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Stowarzyszenia pokrywane są ze składek członkowskich oraz darowizn od różnych sponsorów, zarówno firm, jak i osób fizycznych.

 

Copyright © Projekt DiL2