Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia” jest jednym z trzech partnerów w projekcie Walory Przyrodnicze Obszarów Chronionych – warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnych”, który uzyskał dofinansowanie z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, w ramach działania 5.4 V osi priorytetowej – Ochrona Przyrody i Kształtowanie Postaw Ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjentem wiodącym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zaś pozostali partnerzy to: Stowarzyszenie „Eko-inicjatywa” oraz Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, zamieszkujących obszary chronione, takie jak: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu czy też obszary Natura 2000.

Projekt skierowany jest do liderów społeczności lokalnych, którzy po ukończonym szkoleniu będą mogli dalej przekazywać zdobytą wiedzę.

W ramach tego projektu powstanie 5 grup szkoleniowych, w tym 2 „pod opieką” naszego Stowarzyszenia – jedna z obszaru Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, druga – z obszaru Słowińskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Planowane zajęcia to: warsztaty z komunikacji społecznej, warsztaty terenowe (w tym spływ kajakowy, wycieczki rowerowe), wykłady, prezentacje multimedialne oraz warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają mapę zasobów i potrzeb oraz zaprojektują materiały informacyjne. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z ochrony przyrody i komunikacji społecznej.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione noclegi, wyżywienie, transport oraz materiały szkoleniowe. Każda grupa będzie posiadała swojego lokalnego opiekuna.

W dniu 10 grudnia 2009 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku a  partnerami projektu. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2010r do 31 stycznia 2011r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Wysokość dotacji – 436 088, 25 zł

Całkowita wartość projektu – 513 045 zł.

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć w głównym serwisie POiŚ – www.pois.gov.pl

 

 

 

 

 

Copyright © Projekt DiL2