Warsztaty ekologiczne studentów
kierunków przyrodniczych
.

W dniach 17-18.10 2011 odbyły się warsztaty z hydrobiologii  dla studentów V roku biologii AP w Słupsku. Głównym celem zajęć było rozwinięcie świadomości ekologicznej u studentów poprzez aktywne uczestnictwo w wielotematycznych zajęciach terenowych. Zajęcia rozpoczęły się wykładem dr K. Obolewskiego w sali edukacyjnej PK „Dolina Słupi”. Warsztaty terenowe przeprowadzono na zrenaturyzowanych starorzeczach rzeki Słupi. W pobliżu miejscowości Kwakowo starorzecza te w ramach zrealizowanego w 2007 r. projektu zostały połączone z rzeką główną w celu zapewnienia przepływu wody i jej oczyszczenia, spowolnienia procesów lądowacenia oraz wzrostu różnorodności biologicznej organizmów je zasiedlających.

Studenci zostali podzieleni na 3 zespoły, każda grupa uczestniczyła po kolei w zajęciach przygotowanych na trzech stanowiskach. Pod kierunkiem dr Krystiana Obolewskiego z AP studenci zajmowali się badaniem składu makrozoobentosu oraz badaniem parametrów fizyko-chemicznych wody, takich jak: temperatura, ilość biogenów, pH wody i zawartość żelaza. Na podstawie przeprowadzonych analiz wnioskowano o procesach przemiany związków azotowych, zachodzących w starorzeczach. W strefie przybrzeżnej obserwowano licznych przedstawicieli wielkoskrzydłych z dominującym gatunkiem żylenicą nadwodną, niektóre gatunki pluskwiaków, ośliczkę pospolitą oraz ślimaki reprezentowane przez zatoczka rogowego i błotniarkę stawową.

Druga grupa brała udział w odłowach ryb służących ustaleniu składu bytującej tam ichtiofauny (badania bonitacyjne). Studenci zapoznali się z metodami badań ichtiofauny i sprzętem do elektropołowów. Zajęcia z tą grupą prowadził Marcin Miller kierownik PK „Dolina Słupi” . Wśród odłowionych ryb znaleźli się przedstawiciele wielu gatunków m in.: lin, karaś, szczupak, cierniczek, ciernik, płoć, jelec, okoń, kiełb i różanka.

Natomiast trzecia grupa pod kierunkiem Elwiry Ahmad, specjalistki z
PK „Dolina Słupi” uczestniczyła w sporządzaniu mapy roślinności wodnej. W korycie na dużych powierzchniach stwierdzono dominację moczarki kanadyjskiej oraz niewielki udział pleustofitów (np. rzęsa drobna, spirodela wielokorzeniowa). W strefie brzegowej przeważały szuwary tworzone przez mannę mielec, mozgę trzcinowatą, jeżogłówkę gałęzistą i pałkę szerokolistną.

Głównymi celami osiągniętymi w wyniku projektu było: kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, ukazywanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian w środowisku i zasobach przyrody, promocja i popularyzacja nowoczesnych rozwiązań, instalacji i technologii, realizowanych przez pracowników Parku w zakresie odtwarzania naturalności cieków, w tym udrażnianiu starorzeczy, uświadamianie konieczności ochrony wód powierzchniowych w oparciu o wiedzę hydrobiologiczną, kształtowanie umiejętności monitorowania środowiska naturalnego, obserwowania zjawisk i procesów przyrodniczych w najbliższym otoczeniu, wyciągania wniosków z otrzymanych wyników. Młodzi ludzie dzięki warsztatom mogli praktycznie pogłębić swoją wiedzę z zakresu ekologii wód. Szczególnie cenne okazały się zajęcia z bonitacji rybackiej, w czasie których studenci rozpoznawali pospolite gatunki ryb słodkowodnych a także poznali ich ekologię.

Wspólna inicjatywa edukacyjna Akademii Pomorskiej, Stowarzyszenia Proekologicznego „Słupia” i PK „Dolina Słupi”, skierowana do studentów jest doskonałą formą przekazania wiedzy biologicznej, dającą najlepsze efekty i docenianą przez samych zainteresowanych.

W warsztatach uczestniczyło łącznie 60 studentów, reprezentujących specjalności: biologia środowiskowa, biologia z przyrodą, biologia medyczna. Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.